Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bob’s boat Bash/We Know The Waves B.V.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“We Know The Waves B.V.”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk We Know The Waves B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1093 SM) Amsterdam aan het adres Zeeburgerdijk 47/2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88558118, met de ingeschreven handelsnamen Bob’s Boat Bash en WKTW, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van We Know The Waves B.V. inclusief bijlagen;

“Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

“Evenement”: een door of namens We Know The Waves B.V.. georganiseerde activiteit, daaronder begrepen maar niet beperkt tot een activiteit van muzikale en/of recreatieve aard zoals een muziekvoorstelling, concert, show, uitvoering of feest, alles in de ruimste zin van het woord;

“Klant” en/of  “Bezoeker”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op een geldige wijze een Ticket heeft gekocht of verkregen zodat een Evenement kan worden bezocht. Elke bezoeker van het evenement, er komt óók een overeenkomst tot stand komt op het moment dat een persoon zijn Ticket laat scannen bij de entree van het Evenement en zichzelf zo toegang verschaft;

“Locatie”: het schip, gebouw, de (overdekte) ruimte, etc. waar het Evenement plaatsvindt, waaronder niet wordt begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes die hier aan grenzen;

“Ticket”: een door of namens WKTW verstrekt (digitaal) toegangsbewijs tot een Evenement;

“Ticketing organisatie”: het door WKTW ingeschakelde bedrijf om de online verkoop van Tickets via de Website te faciliteren;

“Voorverkoop Organisatie”: het door WKTW. ingeschakelde bedrijf dat via haar eigen website Tickets (voor)verkoopt aan Klanten zodat een Evenement kan worden bezocht. Hieronder wordt mede begrepen de kassa van een externe Locatie waar het evenement wordt gehouden;

“Website”: de website bobsboatbash.nl waar Klant de Tickets van WKTW elektronisch kan bestellen.

Artikel 2. Identiteit van We Know The Waves B.V..

2.1 We Know The Waves B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

We Know The Waves B.V. cq Bob’s Boat Bash zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
Adres: Zeeburgerdijk 47/2, 1093 SM Amsterdam.
E-mailadres: klantenservice@bobsboatbash.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 88558118
BTW-nummer: NL864687710B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van de Klant en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen We Know The Waves B.V. en de Klant.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement voor alle Bezoekers van het Evenement.

3.3 Door de aankoop van een Ticket, het Evenement met een Ticket te bezoeken en/of een andere overeenkomst te sluiten met We Know The Waves B.V., gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de verkrijging van een Ticket via een derde tot stand is gekomen.

3.4 Voordat de overeenkomst ter zake de koop en levering van een Ticket tussen de Klant en We Know The Waves B.V. wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden altijd raadpleegbaar op de Website.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen We Know The Waves B.V. en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant via de Website, de Ticketing organisatie of de Voorverkoop Organisatie een bestelling plaatst bij We Know The Waves B.V. op basis van het aanbod van We Know The Waves B.V., waarmee het aanbod door de Klant wordt aanvaard en de Klant voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Als de verkrijging van een Ticket via een derde tot stand is gekomen, komt er tussen de Klant en We Know The Waves B.V. een overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant zichzelf met dit Ticket toegang verschaft tot het Evenement.

Artikel 5. Aankoop van Tickets

5.1 De Klant kan één of meerdere Tickets bestellen op de manier die wordt beschreven op de Website, door de Ticketing organisatie of de Voorverkoop Organisatie.

5.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte bestelling van het Ticket tot stand te brengen. De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. De Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail) adres te gebruiken.

5.3 Alle aanbiedingen, (programma) aankondigingen en prijsopgaven van We Know The Waves B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door We Know The Waves B.V. te allen tijde worden herroepen.

5.4 De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw. Bij de bestelling van een Ticket via de Website, de Ticketing organisatie of de Voorverkoop Organisatie kunnen naast de prijs voor het Ticket ook additionele servicekosten aan de Klant in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen per Evenement verschillend zijn.

5.5 Een ticket kan recht geven op extra’s, dit is onderdeel van de ticket prijs. Deze extra’s kunnen bijvoorbeeld zijn welkomstdrankje, arrangementen, meet & greet etc..

5.6 Nadat de betaling van het Ticket is goedgekeurd zal We Know The Waves B.V. of de Voorverkoop Organisatie de bestelling per e-mail bevestigen.

5.7 We Know The Waves B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Ook bij elektronische betaling, zal We Know The Waves B.V. passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6. Tickets

6.1 Het Ticket bestaat uit een door We Know The Waves B.V., de Ticketing organisatie of de Voorverkoop Organisatie verstrekt document met barcode en/of cijfercode. Deze bar- en/of cijfercode is een unieke code en wordt per e-mail aan de Klant verstrekt. Indien de Klant het Ticket via e-mail wenst te ontvangen, dient de Klant ervoor zorg te dragen dat het Ticket op deze wijze kan worden getoond. We Know The Waves B.V. kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen.

6.2 Alleen door de aanschaf van een Ticket bij We Know The Waves B.V.(eventueel via de Ticketing organisatie) of de Voorverkoop Organisatie heeft de Klant de garantie dat een geldig Ticket is gekocht. De bewijslast hiervan rust op de Klant.

6.3 Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft eenmalig toegang tot het Evenement aan één persoon. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant is verstrekt, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik van het Ticket.

6.4 Alleen de houder van het Ticket, die het Ticket als eerst toont bij het Evenement, krijgt toegang tot het Evenement. We Know The Waves B.V. is niet gehouden om te controleren of de houder van het Ticket tevens de rechtmatige eigenaar is.

Artikel 7. Verbod commerciële doorverkoop

7.1 Het is de Klant, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van We Know The Waves B.V., niet toegestaan om Tickets (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commercieel doeleinde wordt verstaan het doorverkopen van een ticket voor een hogere prijs dan de prijs waarvoor het ticket gekocht is. Indien de Klant in strijd handelt met dit artikel verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van € 1.000,- aan We Know The Waves B.V., onverminderd het recht op schadevergoeding.

7.2 Indien in strijd met het bepaalde in artikel 7.1 wordt gehandeld, is We Know The Waves B.V. bevoegd de Tickets ongeldig te verklaren zonder dat We Know The Waves B.V. gehouden is tot restitutie van enig bedrag. Daarnaast is We Know The Waves B.V. gerechtigd alle uit de (door) verkoop voortvloeiende schade op de Klant te verhalen.

Artikel 8. Tijdens het Evenement

8.1 Het is de Klant niet toegestaan om voedsel, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs, alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of voor Klanten hinderlijke voorwerpen en/of stoffen mee te nemen naar het Evenement. We Know The Waves B.V., de door We Know The Waves B.V. ingeschakelde beveiliging en de exploitant van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij het betreden van het Evenement te (laten) fouilleren en de Klant is verplicht, indien daarom wordt verzocht, om hieraan mee te werken. We Know The Waves B.V. en de exploitant van de Locatie behouden zich het recht voor om Klanten die geen medewerking willen verlenen aan genoemde fouillering de toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade. Er kunnen camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op het de Locatie waar het Evenement plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid en voor commerciële doeleinden.

8.2 De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Ticket zowel voor aanvang als tijdens het Evenement. De Klant is verplicht om op verzoek van We Know The Waves B.V. of de exploitant van de Locatie, zijn Ticket te tonen. We Know The Waves B.V.. en de exploitant van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij een Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien zou blijken dat het Ticket niet is verkregen via We Know The Waves B.V., via de Website van We Know The Waves B.V. of via andere door We Know The Waves B.V.. geautoriseerde verkoopkanalen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

8.3 De Klant is verplicht om zich op eerste verzoek van We Know The Waves B.V. of de exploitant van de Locatie, zowel voor aanvang als tijdens het Evenement te legitimeren.

8.4 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van We Know The Waves B.V. op een professionele en/of commerciële manier foto-, film-, geluids en of andere opnameapparatuur bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van We Know The Waves B.V. te gebruiken. Het overnemen uit en/of kopiëren van het programmaboekje, flyers, posters of andere drukwerken met betrekking tot het Evenement is eveneens verboden. Indien en voor zover genoemde apparatuur desondanks wordt aangetroffen, behoudt We Know The Waves B.V. zich te allen tijde het recht voor om afgifte te vorderen van meergenoemde apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Klant in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Ticket.

8.5 We Know The Waves B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om Klanten die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

8.6 We Know The Waves B.V. behoudt zich het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze opnames te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. De Klant verklaart zich bereid en akkoord hiermee en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret in het kader van openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen. Klanten en/of andere personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

8.7 De Klant dient zich als een goed en ordelijke bezoeker van het Evenement te gedragen en zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van We Know The Waves B.V., de exploitant van de Locatie en/of ander bevoegd gezag op de Locatie. We Know The Waves B.V. behoudt zich het recht voor om de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de Locatie te verwijderen, indien We Know The Waves B.V. en/of de exploitant van de Locatie en/of ander bevoegd gezag dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de orde tijdens het Evenement, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

8.8 Op de Locatie geldt een algeheel rookverbod, roken kan worden gedaan in de daartoe aangewezen ruimten indien aanwezig. De Klant is gehouden zich aan dit rookverbod te houden.We Know The Waves B.V. is bevoegd ingeval van overtreding van dit rookverbod door de Klant, deze de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement en/of de Locatie te ontzeggen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Klant geheel op eigen risico. We Know The Waves B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdende met genoemd betreden of bijwonen van het Evenement, zoals gehoorschade, aan de ogen en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement en/of diefstal van bezittingen van de Klant.

9.2 We Know The Waves B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan We Know The Waves B.V. toe te rekenen tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van We Know The Waves B.V. is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van We Know The Waves B.V. of door haar gecontracteerde partijen in het betreffende geval uitkeert. In het geval de verzekeraar van We Know The Waves B.V. of van door haar gecontracteerde partijen  – om welke reden ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van We Know The Waves B.V., inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot maximaal een bedrag van € 1.000,- per Klant per jaar. Onder Directe Schade wordt alleen verstaan zaakschade en letselschade. Alle overige schade (indirecte schade) zoals gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 Schade waarvoor We Know The Waves B.V. aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week na afloop van het Evenement schriftelijk gemeld te worden aan We Know The Waves B.V.., op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Klant aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

9.4 We Know The Waves B.V. is nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op de Website. We Know The Waves B.V. die de Website beheert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en), aan de Website en/of aan de website van de derde partij.

9.5 Indien We Know The Waves B.V. direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van We Know The Waves B.V. ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is We Know The Waves B.V. niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

9.6 We Know The Waves B.V. streeft ernaar het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema en programma uit te voeren. We Know The Waves B.V. is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen / wijzigingen van het tijdschema en/of programma  en voor de eventuele schade die daardoor voor de Klant of derden mocht ontstaan. Afwijkingen of wijzigingen in het programma, die plaatsvinden na aankoop van het Ticket, geven Klant ook geen recht op het ongedaan maken van de koop en (gedeeltelijke) restitutie van de aankoopprijs. We Know The Waves B.V. is voorts ook niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze waarop artiesten/acts hun bijdrage aan het programma uitvoeren.

9.7 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van We Know The Waves B.V. en/of haar leidinggevende ondergeschikten vrijwaart de Klant We Know The Waves B.V. tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of rente, verband houdend met of voortvloeiend uit een handelen of nalaten van de Klant, schending van deze voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

9.8 Wie deze voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot de Locatie geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan. We Know The Waves B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Evenement die door We Know The Waves B.V. en zijn verbonden ondernemingen worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Algemene Voorwaarden. .

9.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste alle (rechts)personen waarvan We Know The Waves B.V. en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet-voorzien, waarop We Know The Waves B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor We Know The Waves B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor We Know The Waves B.V. dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van We Know The Waves B.V. verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van We Know The Waves B.V. of van derden dienen in ieder geval daaronder te worden begrepen, alsook ziekte of terugtrekking van een artiest, extreme weersomstandigheden (gedefinieerd door de rederij), optreden van politie en/of brandweer, stakingen, terroristische dreiging, epidemieën, pandemieën, beperkende overheidsmaatregelen waaronder die van Waternet, defecten aan de boot etc. al dan niet last minute.

10.2 In geval van overmacht heeft We Know The Waves B.V. het recht het Evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. We Know The Waves B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade van de Klant die hierdoor is ontstaan.

10.3 Uitsluitend als het Evenement als gevolg van overmacht volledig wordt geannuleerd, zal We Know The Waves B.V. de aankoopprijs van het Ticket (zoals vermeld op het Ticket) aan de Klant restitueren. De Klant heeft alleen recht op restitutie indien de Klant het Ticket heeft aangeschaft bij We Know The Waves B.V., via de Ticketing organisatie of de Voorverkoop Organisatie.

10.4 Indien het Evenement als gevolg van overmacht wordt geannuleerd nadat het is aangevangen, is We Know The Waves B.V. slechts gehouden tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de aankoopprijs van het Ticket.

10.5 Volledige of gedeeltelijke restitutie zal in beginsel plaatsvinden binnen een redelijke termijn nadat het Evenement door We Know The Waves B.V. is geannuleerd en na overhandiging door de Klant van een geldig en onbeschadigd Ticket voor het (geannuleerde) Evenement, waaruit tevens blijkt dat deze direct door de Klant is gekocht. Additionele (service)kosten en/of schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

10.6 Indien het Evenement als gevolg van overmacht door We Know The Waves B.V. wordt verplaatst naar een andere datum blijft het Ticket geldig op die nieuwe datum. Mocht de Klant het Evenement op die nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is hij gerechtigd het Ticket in te leveren bij We Know The Waves B.V. tegen restitutie van de aankoopprijs van het Ticket. Op deze restitutie zijn de voorwaarden uit artikel 10.5 tevens van toepassing. Daarnaast geldt dat restitutie alleen plaatsvindt indien Klant tijdig, dat wil zeggen binnen de termijn zoals is aangegeven op de Website, zijn Ticket aan We Know The Waves B.V. overlegt.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) behoren toe aan We Know The Waves B.V..

11.2 Op het evenement mogen door de Klant geen geluidsopnames en/of video-opnames worden gemaakt voor commerciële doeleinden. Dit recht is voorbehouden aan We Know The Waves B.V..

11.3 Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de Auteurswet en andere wetten van intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels:

a) het is de Klant slechts toegestaan een normaal privé gebruik van een product te maken nadat de Klant daarvoor op normale, op de Website aangegeven wijze voor heeft betaald. Iedere handeling van de Klant waarbij de betalingswijze wordt omzeild, veranderd of anderszins wordt vermeden is verboden. Het is de Klant verboden een download of enig ander materiaal van de Website anderszins te reproduceren, te veranderen, te uploaden, in het openbaar af te spelen, tentoon te stellen, ter beschikking te stellen aan derden, uit te voeren, (door) te verkopen, te misbruiken etc., daar al deze handelingen zijn voorbehouden aan de rechthebbenden. Het is de Klant verboden software, bestanden of betaling procédés aan te passen, te omzeilen, te ont- of te versleutelen of te verstoren.

b) tot de beschermde onderdelen van de Website behoren expliciet tevens de wijze van beveiliging als aangebracht in software.

Artikel 12. Wijziging of aanvulling Algemene Voorwaarden

12.1 We Know The Waves B.V.. is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf de datum van publicatie op de Website.

12.2 Indien de wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden de rechten en/of verplichtingen van de Klant op significante wijze beïnvloedt, zal We Know The Waves B.V. de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Indien de Klant tevens Consument is, heeft de Klant in een dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met We Know The Waves B.V. (tot koop en levering van het Ticket) te ontbinden.

Artikel 13. Nadere gebruiksregels

13.1 De bezoekers van de Website en/of Klanten van het Evenement zijn steeds verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van We Know The Waves B.V. zoals die zijn gepubliceerd op het Evenement  en/of Locatie en/of de Website.

13.2 Voor zover de bezoeker van de Website en/of Klanten van het Evenement zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels heeft gehouden kan We Know The Waves B.V., afhankelijk van de concrete omstandigheden, haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn dan wel nakoming vorderen.

13.3 De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van We Know The Waves B.V., de exploitant van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het orde-personeel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

13.4 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Klant door het orde-personeel.

13.5 Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor de Locatie, welke regels ter plaatse kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website van We Know The Waves B.V. vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 14. Ontzeggen toegang

14.1 We Know The Waves B.V. houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Klant over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van We Know The Waves B.V. een Klant een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van We Know The Waves B.V. aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Klanten.

Artikel 15. Diversen

15.1 We Know The Waves B.V. is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met de Klant door een enkele kennisgeving aan de Klant aan een derde over te dragen.

15.2 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met We Know The Waves B.V. in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door We Know The Waves B.V. vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling. Dit tast de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan.

15.3 We Know The Waves B.V. beschikt over een klachtenprocedure, zoals vermeldt op de Website. We Know The Waves B.V. behandelt klachten van de Klant conform deze klachtenprocedure.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant en We Know The Waves B.V., die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Amsterdam).

16.3 Indien een overeenkomst is gesloten met een Consument en de in artikel 16.2 aangewezen rechter niet de volgens de wet relatief bevoegde rechter is, heeft de Klant gedurende één maand nadat We Know The Waves B.V. zich schriftelijk op artikel 16.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft beroepen, de gelegenheid om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Bijlage 1: Huisregels

Bij een bezoek aan een Evenement gelden de volgende huisregels voor alle Bezoekers (de ‘Huisregels’). De Huisregels kunnen per Evenement worden aangevuld. De Huisregels maken integraal deel uit van de Voorwaarden en worden ook bij de ingang van het Evenement  geafficheerd. De Huisregels worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften.

Tickets

 • Tickets kunnen niet worden geannuleerd door de Klant noch worden omgeruild.
 • In geval van verlies of diefstal van Tickets worden deze niet vervangen noch terugbetaald.
 • Tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van We Know The Waves B.V..
 • Wijzigingen in het programma leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het Ticket.
 • Vervalsing van het Ticket zal worden vervolgd.
 • Bezoekers van het Evenement mogen geen zones betreden waarvoor hun Ticket geen toegang verleent.

Toegangscontrole

Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. Indien deze voorwerpen aanwezig zouden zijn op Locatie of Accommodaties, zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de festivalgangers in gevaar kunnen brengen.

De toegang tot de Locatie kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van de Locatie worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een Klant: (de volgende lijst is niet exhaustief):

 • onder invloed is van alcohol of drugs;
 • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
 • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door We Know The Waves B.V. of andere autoriteiten;
 • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz;
 • het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
 • in het bezit is van verboden voorwerpen;
 • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
 • weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

Veiligheidscontrole

De toegang tot Locatie impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door We Know The Waves B.V. of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen.

Iedereen die Locatie wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot de Locatie, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.

Beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de eigenaar ervan de toegang tot de locatie te weigeren. Er wordt geen terugbetaling gedaan.

Iedereen die aanwezig is op de Locatie, moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van We Know The Waves B.V.. of zijn bevoegde vertegenwoordigers op de Locatie, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement te waarborgen.

Om veiligheidsredenen behoudt We Know The Waves B.V. zich het recht voor:

 • om het Evenement  te onderbreken of stop te zetten;
 • om te voorkomen dat bezoekers de locatie van het Evenement en/of Accommodaties verlaten tot nader order;
 • om bezoekers te vragen de locatie van het Evenement en/of Accommodaties te verlaten;
 • om bezoekers de toegang tot de locatie van Evenement en/of Accommodaties te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig Ticket.

Het is bezoekers van het Evenement niet toegestaan:

 • om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
 • om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;
 • voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;
 • om te roken op plaatsen waar dit verboden is;
 • om in het openbaar te urineren;
 • om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;
 • om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;
 • om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van We Know The Waves B.V. of partners van We Know The Waves B.V. te stelen.
 • om vuur te maken;
 • om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet verwijzen naar een politieke, sociale beweging of groepering. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden.

Verboden voorwerpen

De volgende voorwerpen zijn verboden op Locatie:

 • zelf eten en drinken meebrengen;
 • drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;
 • deodorant of parfum in verpakkingen van meer dan 100 ml;
 • andere voorwerpen (paraplu’s, parasols, camera statieven, laserpennen, enz.) waarvan het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers van het Evenement ;
 • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
 • brandbare producten of materialen en spuitbussen;
 • pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);
 • andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, …);
 • banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;
 • dieren (behalve blindengeleidehonden);
 • drones.

De volgende voorwerpen zijn wel toegestaan op Locatie:

 • blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking;
 • wegwerp- of pocket fototoestellen;
 • inschuifbare paraplu’s zonder pin (geen parasols);
 • verfrissers / verstuivers, kleine rugzakken of andere zakken.
 • Selfie-sticks die in uitgeschoven toestand minder dan 1 m lang zijn en die uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.

Foto’s en video-opnamen – camerabewaking

Tijdens het Evenement worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van het Evenement te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden.

Camerabewaking op het Evenement wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Evenement  en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek.

We Know The Waves B.V. behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Klanten te controleren.

Digitale fotocamera’s en/of videocamera’s zijn toegestaan op Locatie met uitzondering van (semi-)professionele apparatuur.

Roken

Het is verboden om binnen te roken. Er mag alleen gerookt worden op de daarvoor aangegeven locaties.

Promotie

Het is verboden om tijdens het Evenement flyers te verspreiden of posters op te hangen!

Veiligheid voor en rondom het podium

Klanten mogen geen in- en uitgangen en nooduitgangen blokkeren.

Verlies of beschadiging

De artiesten en We Know The Waves B.V. kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.